Stappenplan schadeafhandeling

In dit stappenplan leggen we uit hoe we te werk gaan. 

1. Schademelding doen

Heeft u schade aan uw gebouw en denkt u dat deze is ontstaan door olie-, gas- of zoutwinning uit kleine velden? Dan kunt u dit melden op Meld uw schade. Op deze pagina leest u hoe u de melding doet en wat u daarbij nodig heeft. U kunt alleen schade melden als u de eigenaar van het gebouw bent.

2. Ontvangstbevestiging

U krijgt een ontvangstbevestiging binnen een week van uw schademelding. Soms vragen we u om extra gegevens. U krijgt dan binnen 2 weken na het versturen van de ontvangstbevestiging een brief daarover. Hierin leest u welke gegevens wij nog nodig hebben en wat de volgende stappen zijn.

3. Zaakbegeleider

U krijgt een zaakbegeleider als we uw schademelding gaan behandelen. Deze persoon helpt u tijdens het hele proces. Hij of zij is er ook bij als we de schade gaan bekijken. Dat noemen we de schadeopname.

4. Onderzoek

Bij het in behandeling nemen van een schademelding voeren we een eigen onderzoek uit. Hierbij kijken we naar:

  • De ligging van het schadeadres ten opzichte van kleine velden en zoutwinning. 
  • De invloed van bodembeweging die de gas-, olie- of zoutwinning heeft veroorzaakt op basis van openbare meetgegevens over diepe bodemdaling die staan op NLOG. We kijken naar de mate van diepe bodemdaling en naar de vervormingen van het aardoppervlak door de diepe bodemdaling. Wij hanteren de grenswaarden genoemd in rapporten van TNO en de TU Delft (2021). Wij kijken ook naar de invloed van diepe bodemdaling op de grondwaterstand.
  • De door het KNMI vastgestelde geïnduceerde bevingen. Deze bevingen staan op de pagina  Aardbevingscatalogus. Ook baseren we ons op de door het KNMI opgestelde modellen. Deze laten de sterkte zien van de trillingen die deze bevingen op uw adres kunnen hebben veroorzaakt. De modellen staan op Bibliotheek KNMI Publicaties. Wij houden hierbij rekening met de criteria van SBR Trillingsrichtlijn A. Deze richtlijn staat op Crow.nl.

Aan de hand van deze uitkomsten kijken we of er een verband is met de invloed van mijnbouwactiviteiten in de diepe ondergrond en de gemelde schade. Ook letten we op eventuele invloeden op het gebouw, vanuit de ondiepe ondergrond en de omgeving. 

Soms geeft het eigen onderzoek nog een onduidelijk beeld van de schade en de oorzaken. Dan schakelen wij een externe deskundige in om de schade bij u thuis op te nemen. We plannen samen met u een afspraak voor schadeopname. Uw zaakbegeleider is hier ook bij. Tijdens de schadeopname neemt de externe deskundige foto’s van de schade. Na het onderzoek schrijft de externe deskundige een rapport. Dit rapport stuurt de externe deskundige naar ons toe.

Tekening van uw gebouw

Heeft u bouwtekeningen en/of plattegronden van uw gebouw? Houd deze dan bij de hand tijdens de schadeopname. Deze documenten zijn namelijk nuttig voor het onderzoek.

Als u de tekeningen niet (meer) heeft, kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. Dit is niet verplicht.

5. Conceptadvies

We maken een conceptadvies voor u en het mijnbouwbedrijf. Voor dit advies gebruiken we ons eigen onderzoek, de gegevens die u heeft aangeleverd. En het rapport van de externe deskundige, als dat er is.

In ons conceptadvies leest u bijvoorbeeld over de oorzaak van de schade. En of we het mijnbouwbedrijf adviseren om u een schadevergoeding te geven.

U ontvangt het conceptadvies 2 weken na de datum van de in behandeling name. Als er een schadeopname heeft plaatsgevonden ontvangt u het conceptadvies maximaal 3 maanden na de datum deze opname.
 

6. Zienswijze geven over het conceptadvies

Bent u het niet eens met het conceptadvies? Geef dan binnen 4 weken nadat u het advies heeft gekregen aan waarom niet. Dit heet de zienswijze. U doet dit mondeling of schriftelijk, bijvoorbeeld via een e-mail of brief. Als het nodig is, passen wij het advies aan. Reageert u niet op tijd? Dan gaan we ervan uit dat u het eens bent met het advies.

7. Definitief advies

Zijn de 4 weken waarin u uw zienswijze kunt opsturen voorbij? Dan gaan we verder met het behandelen van uw schademelding. U krijgt dan binnen 2 weken het definitieve advies van ons.

8. Instemmen met het definitieve advies

Krijgt u een schadevergoeding? Dan krijgt u een instemmingsformulier bij het definitieve advies. Bent u het hiermee eens? Vul dan het formulier in en stuur het terug naar ons.

9. Uw vergoeding van het mijnbouwbedrijf

Wij sturen het instemmingsformulier door naar het mijnbouwbedrijf. U krijgt de vergoeding voor uw schade van hen. Dit doen zij binnen 2 maanden nadat zij het formulier hebben gekregen.