Commissie Mijnbouwschade in 2023: lichte stijging schademeldingen, toename aantal onderzoeken door externe deskundigen

In 2023 heeft de Commissie Mijnbouwschade 180 schademeldingen ontvangen. Dat is iets meer dan in 2022, toen 176 meldingen werden ingediend. Naar aanleiding van de meldingen deden in 2023 externe deskundigen bij 19 adressen onderzoek. In 2022 was dat nog bij 6 adressen. Bij geen van de afgeronde meldingen werd geconstateerd dat schade door mijnbouwactiviteiten kwam. Dat staat in het Jaarverslag 2023. Bij al deze meldingen gaf de commissie aan melders duidelijkheid over wat er met diens huis aan de hand is, ook als schade niet door mijnbouwactiviteiten werd veroorzaakt.

Van de 180 schademeldingen kwamen 169 van particulieren. 11 meldingen kwamen van micro-ondernemingen, dat zijn ondernemingen met 10 of minder werknemers en een maximale jaaromzet van €2 miljoen. De meeste schademeldingen kwamen uit Aa en Hunze. In die gemeente vonden in het gasveld Eleveld, vlakbij Ekehaar, in oktober 2023 drie geïnduceerde aardbevingen plaats, waarvan de zwaarste een kracht had van 2,2 op de schaal van Richter. Naar aanleiding van deze bevingen ontving de commissie ongeveer 30 schademeldingen.

Zorgen onder burgers

In het voorjaar van 2023 had de Commissie Mijnbouwschade een overleg met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Daar werd de commissie gevraag een ‘position paper’ te schrijven over zorgen die leven onder burgers over alles wat er speelt rond de mijnbouw en wat er verder in de bodem gebeurt. In het jaarverslag doet de commissie daar een voorzet toe. Zo constateert de commissie dat er nog geregeld vragen zijn over het bewijsvermoeden. Dat principe, dat stelt dat men er vanuit gaat dat, als er geen tegenbewijs is, schade aan een huis door mijnbouwactiviteiten komt, geldt voor het Groningenveld en de gasopslag bij Norg. Dit geldt echter niet bij andere schademeldingen. Deze kunnen zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade, die de bewijslast van de melders overneemt. 

In oktober 2023 begon de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een onderzoek over funderingsproblematiek. In het rapport, dat begin 2024 verscheen, wijst de Rli op de omvang van problemen door funderingsschade. De Commissie Mijnbouwschade ziet graag dat dit rapport leidt tot oplossingen voor alle huiseigenaren met funderingsproblemen, ongeacht de oorzaak. In dat kader spreekt de commissie goed met het Kenniscentrum Aanpak Funderingen (KCAF), om te zien hoe hun kennis en inzichten de adviezen van de commissie kan ondersteunen. Op die manier kan de commissie het motto nog beter waarmaken: dat de schademelder die bij ons is geweest, ‘weet wat er met zijn huis aan de hand is’ (ook als de schade niet door mijnbouw komt).

Over de Commissie Mijnbouwschade

De Commissie Mijnbouwschade is in 2020 opgericht. De commissie is er voor particulieren en kleine bedrijven die vermoeden dat zij schade aan hun pand hebben als gevolg van mijnbouw. De commissie doet onafhankelijk onderzoek en beoordeelt de schade vanuit eigen deskundigheid. Als zij bepaalt dat de schade is veroorzaakt door mijnbouw adviseert zij de schademelder en de mijnbouwonderneming over het te vergoeden schadebedrag. Mijnbouwbedrijven zijn verplicht om het advies op te volgen en de door de commissie vastgestelde schadevergoedingen te betalen.

Lees hier het Jaarverslag 2023 van de Commissie Mijnbouwschade.