2021 is voorbij, de stand van zaken

In 2021 hebben wij 438 schademeldingen binnengekregen. Van deze schademeldingen zijn er 51 schademeldingen met een definitief advies afgehandeld. Bij 5 van deze schademeldingen is er op locatie een aanvullend onderzoek gedaan. Er zijn 344 schademeldingen doorverwezen. 

Veel schademeldingen die bij ons terecht komen zijn bestemd voor andere organisaties. De Commissie Mijnbouwschade heeft een landelijke loketfunctie. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat schademeldingen die niet voor ons zijn bestemd alsnog bij de juiste organisatie terecht komen. Om de schademelder hiermee te helpen is er een postcodechecker op onze website. Door het invullen van de postcode of het adres, is direct duidelijk wie de schademelding in het gebied van de schademelder afhandelt. 

Duidelijkheid geven door grondig onderzoek

De Commissie Mijnbouwschade is bevoegd voor schadeafhandeling voor onder meer gas- of oliewinning uit kleine velden. Door de schademelding zorgvuldig te onderzoeken geven wij duidelijkheid over de mogelijke schadeoorzaken aan de woning. In ons onderzoek kijken wij naar de ligging van het schadeadres ten opzichte van kleine velden en zoutwinning. Daarbij wordt onderzocht of er een (door mijnbouw veroorzaakte) beving heeft plaatsgevonden. Verder wordt er op basis van openbare meetgegevens gekeken naar de bodembeweging die de gas-, olie- of zoutwinning kan hebben veroorzaakt. Aan de hand van de uitkomsten -uit de beoordelingen van de bevingen en de bodemdaling- onderzoeken wij of er een verband is tussen de mijnbouwactiviteiten en de gemelde schade. Eventuele invloeden uit het gebouw, de ondiepe ondergrond en de nabije omgeving van een gebouw worden hier ook in meegenomen.

Soms is er een aanvullend onderzoek op locatie nodig. Dan schakelen wij een externe deskundige in om de schade en de situatie ter plekke op te nemen. Wij ontvangen hiervan een rapport en met de uitkomsten van het eigen onderzoek -eventueel aangevuld met het rapport van de externe deskundige- beoordelen wij de schademelding. 

In het afgelopen jaar zijn er geen bevingen geweest die sterk genoeg waren om schade te veroorzaken. Ook waren de bodemdalingseffecten zeer gering. Hierdoor is er in de door de Commissie Mijnbouwschade beoordeelde schademeldingen geen verband gevonden tussen de schade en bevingen en/of bodembeweging door mijnbouw. 

Als duidelijk is dat de schade geen verband houdt met de mijnbouwactiviteiten en mogelijk verband heeft met andere oorzaken dan laten wij dat de schademelder weten. Voor zover mogelijk geeft de Commissie Mijnbouwschade de meest waarschijnlijke andere oorzaak of oorzaken van de schade aan. Hiermee geven wij de schademelder duidelijkheid zodat de schademelder verder kan met het oplossen en herstellen van de ontstane schade. 

Meer weten?

Oorzaken van schade aan gebouwen

Postcodechecker

Cijfers 2021