Uitgangspunten bij de beoordeling van schade als gevolg van bodembeweging door mijnbouw

Om te beoordelen of er een oorzakelijk verband is tussen schade aan een gebouw en bodembeweging door mijnbouw, voert de Commissie Mijnbouwschade onderzoek uit.

In het document Uitgangspunten beoordelingskader licht de Commissie Mijnbouwschade de uitgangspunten toe bij het beoordelen van een oorzakelijk verband tussen schade aan een gebouw en bodembeweging door mijnbouw. De commissie is onafhankelijk en hecht eraan transparant te zijn over de gevolgde methode van onderzoek en werkwijze.

Oorzakelijk verband
Bij het beoordelen van een oorzakelijk verband baseert de commissie zich op algemeen geaccepteerde normen of richtlijnen of gezaghebbende publicaties. Die normen of richtlijnen bevatten grenswaarden voor de invloed van bodembeweging.

Grenswaarden
De gehanteerde grenswaarden hebben een behoudend karakter. Indien grenswaarden niet zijn overschreden, is een oorzakelijk verband niet aannemelijk. Andere oorzaken zijn dan waarschijnlijker.

Als grenswaarden worden overschreden is de invloed van mijnbouwactiviteiten niet uit te sluiten. In dat geval is het redelijkerwijs aannemelijk dat er een oorzakelijk verband is tussen de schade aan een gebouw en bodembeweging door mijnbouw, tenzij een andere oorzaak waarschijnlijker is.

Hoe de Commissie Mijnbouwschade komt tot het bepalen van gehanteerde grenswaarden en normeringen bij verschillende soorten bodembeweging die het gevolg kunnen zijn van mijnbouw, en welke (wetenschappelijke) publicaties, richtlijnen en modellen aan deze beoordeling ten grondslag liggen, wordt in het document Uitgangspunten beoordelingskader in detail toegelicht.