Commissie Mijnbouwschade over afhandeling van schade door zoutwinning Harlingen

De Commissie Mijnbouwschade is het landelijke loket voor mijnbouwschade. Naast schademeldingen met betrekking tot winning en opslag van gas en olie uit kleine velden handelt de commissie ook schademeldingen door zoutwinning af. 

Recent is in enkele regionale media kritiek geuit op de aanpak van schadeafhandeling als gevolg van zoutwinning in Harlingen en omgeving. In de Pilot Harlingen zijn door Stichting Bescherming Historisch Harlingen, provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Frisia Zout afspraken gemaakt over een meetnetwerk waarmee aanvullende gegevens worden verzameld. Ten onrechte wordt in verschillende artikelen gesteld dat de commissie op voorhand afwijzend zou staan tegenover de meetsystematiek en nulmetingen zoals het initiatief Pilot Harlingen uitvoert.

Werkwijze

Hoe gaat de Commissie Mijnbouwschade te werk? Elke schademelding wordt individueel onderzocht. De commissie onderzoekt de oorzaak en omvang van de schade en neemt daarmee de bewijslast van de schademelders over. Bewoners hoeven daardoor niet zelf aan te tonen dat schade het gevolg is van bodembeweging door mijnbouw. Zogenoemde geïnduceerde aardbevingen en diepe bodemdaling zijn allebei vormen van bodembeweging. De commissie heeft zelf de vereiste expertise hierover in huis en als het nodig is wordt er op locatie extra onderzoek uitgevoerd door een externe deskundige. De schademelder krijgt na afronding van het onderzoek duidelijkheid over wat de oorzaak is van de schade is, en wat je eraan kan doen om de schade te herstellen. De Commissie Mijnbouwschade is onafhankelijk. Deze onafhankelijke positie is bij het instellingsbesluit gewaarborgd.

Standpunt over metingen

De commissie kijkt op basis van beschikbare gegevens en modellen of er een verband is tussen de invloed van mijnbouwactiviteiten en de gemelde schade. Nulmetingen kunnen behulpzaam zijn om vast te stellen of er bewegingen hebben plaatsgevonden onder een gebouw waardoor schade kan zijn ontstaan. De commissie maakt bij meldingen van mogelijke schade als gevolg van zoutwinning gebruik van alle gegevens die beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld gegevens van het KNMI en NLOG als ook gegevens vanuit andere bronnen, waaronder (nul)metingen, foto’s en informatie zoals afkomstig van het initiatief Pilot Harlingen.

Meetplan

Voorafgaand aan nieuwe mijnbouwactiviteiten is vanuit de Mijnbouwwet een meetplan voorgeschreven. Hierin staan de vereiste metingen voor het monitoren van bodembewegingen beschreven. Dit meetplan wordt jaarlijks herzien. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt hier toezicht op.

Schade melden

Bewoners en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben aan hun woning of gebouw door bodembeweging als gevolg van de zoutwinning kunnen dit melden bij de commissie.