Commissie Mijnbouwschade in gesprek met gemeenteraad en inwoners Aa en Hunze

Tijdens een openbare informerende raadsbijeenkomst is de voltallige Commissie Mijnbouwschade op donderdag 9 juni in gesprek gegaan met het gemeentebestuur en geïnteresseerde bewoners van de gemeente Aa en Hunze.

Binnen de gemeente leven serieuze vragen en zorgen over mijnbouwschade in de directe omgeving. Tijdens een presentatie lichtte commissievoorzitter Rian Vogels de werkzaamheden van de commissie toe en was er gelegenheid om vragen van gemeenteraad en inwoners te beantwoorden. Haar belangrijkste boodschap: bij de commissie kunnen bewoners snel duidelijkheid krijgen over wat de oorzaak van de schade aan hun woning is. De commissie onderzoekt elke schademelding individueel en geeft een advies op basis van de resultaten van dit onderzoek.

In de presentatie gaf Vogels, samen met de andere experts uit de commissie, aan wat de taken van Commissie Mijnbouwschade zijn en hoe de commissie te werk gaat bij het behandelen van schademeldingen. Wat zijn mogelijke schades? Hoe wordt onderzocht of een schade het gevolg is van mijnbouw? Indien het andere oorzaken zijn dan mijnbouw, wat kunnen die oorzaken zijn? Hoe kan iemand eenvoudig een schademelding doen? Welke garanties zijn er dat een schademelder bij geconstateerde schade als gevolg van mijnbouwschade daadwerkelijk compensatie krijgt uitbetaald?

De kern van het verhaal aan de aanwezigen was dat de commissie hét landelijk loket is voor de behandeling van schade als gevolg van winning en opslag van gas, olie en zoutwinning. Bedoeld om schademelder te ontzorgen bij het aanvragen van schadecompensatie bij een vermoeden van schade ten gevolge van mijnbouw. Voor de oprichting van de Commissie Mijnbouwschade (in 2020) werkte dit anders. Toen moesten mogelijk gedupeerden de mijnbouwbedrijven zelf rechtstreeks aansprakelijk stellen voor schade en zelf, op eigen kosten, een technisch rapport op laten stellen. Een hoge drempel. Dat doet de commissie nu. De kerntaak van de commissie is om onafhankelijk te komen tot een bindend advies, op basis van uitgebreid onderzoek, waarbij mijnbouwbedrijven verplicht zijn om schade uit te keren indien de commissie een schade ten gevolge van mijnbouw heeft geconstateerd. Met het advies van de commissie weet wat je wat er met je huis aan de hand is. In het advies wordt de oorzaak van de schade genoemd, ook als die niet door mijnbouw is veroorzaakt.

Landelijk

In heel Nederland zijn er meer dan tweehonderd kleine gas- en olievelden en een viertal zoutwinlocaties. De commissie behandelt schades die landelijk optreden ten gevolge daarvan, met uitzondering van schades die het gevolg zijn van bevingen in het Groningenveld. Daarvoor is Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de aangewezen organisatie om deze schades te melden. Beide organisaties werken overigens nauw samen en dragen meldingen – indien ingediend bij de verkeerde organisatie – aan elkaar over. Ook IMG was deze informatieavond aanwezig om tekst en uitleg te geven over de protocollen die bestaan voor de afhandeling van schades als gevolg van bevingen in het Groningenveld.

Aa en Hunze kent de bijzondere omstandigheid dat een deel van de gemeente valt onder het zogenoemde effectgebied van het Groningenveld, en dus valt onder IMG, en deels valt onder de Commissie Mijnbouwschade die in het hele land bevoegd is. Het grootste deel van Aa en Hunze (zo’n 85 procent) valt buiten het effectgebied van het Groningenveld. Dat betekent dat het grootste deel van de gemeente voor een schademelding terecht kan bij de Commissie Mijnbouwschade.

Meldingen Aa en Hunze

Sinds de oprichting van de commissie zijn er door de commissie 36 zaken in de gemeente Aa en Hunze behandeld. Hiervan zijn er 19 doorverwezen naar IMG (want betroffen meldingen binnen het Groningenveld). In 15 gevallen is een definitief advies afgegeven. In deze adviezen concludeert de commissie dat er geen sprake is van schade als gevolg van mijnbouw. Er zijn in de afgelopen vijf jaar geen bevingen geweest die schade aan gebouwen hebben kunnen veroorzaken. Wel is er in gevallen sprake van (diepe) bodemdaling. Maar die was de afgelopen decennia geleidelijk en gelijkmatig waardoor er geen schade aan gebouwen is veroorzaakt.

“Tot nu toe zien wij dat mijnbouwschade buiten de reikwijdte van het Groningenveld niet voorkomt. Dat neemt niet weg dat we alle schademeldingen individueel blijven en onderzoeken.”, aldus commissievoorzitter Rian Vogels tijdens de informatieavond. “Het is voor ons goed om te zien dat schademelders voldoening halen uit het feit dat er grondig naar hun zaak wordt gekeken. Ook als ze niet in aanmerking komen voor financiële compensatie. Schademelders krijgen helderheid over de veiligheid van de woning in plaats van jarenlang in onzekerheid te leven.”. Mochten er in de toekomst calamiteiten optreden met een groot aantal meldingen tot gevolg dan voorziet de commissie in speciale procedures waarbij schademeldingen vereenvoudigd en snel kunnen worden beoordeeld.